01pkt.Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Programu partnerskiego "VIP CLUB", zwanego dalej "Programem"
jest firma PHUP Bronowski Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie, ul. Cieszyńska 25 zwana dalej Organizatorem.
1.2 Program organizowany jest na terenie całego kraju i obejmuje sieć hurtowni Firmowych
PHUP Bronowski Sp. z o.o.
Poniżej prezentujemy listę z adresami hurtowni włączonych do programu:
Katowice - ul. Fabryczna 11; Skoczów - ul. Cieszyńska 25; Mikołów - ul. Grabowa 5;

&02Uczestnictwo w programie

2.1 W Programie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu przystąpienia do programu mają ukończone 18 lat.
2.2 Jednocześnie informujemy, że programem objęci są zarówno klienci hurtowi i warsztaty oraz w wyjątkowych przypadkach klienci kupujący towar w detalu.
2.3 Program dotyczy towarów dystrybuowanych przez Organizatora, sprzedawanych, w należących do niego punktach sprzedaży. Programem objęte są wszystkie towary z oferty Organizatora.
2.4 Udział w Programie jest dobrowolny.
2.5 Uczestnictwo w programie tylko dla firm zarejestrowanych na terenie Polski np.NIP PL5482192212.

0103Przystapienie do programu

3.1 Uczestnik przystępuje do Programu poprzez wypełnienie i podpisanie Ankiety Uczestnictwa w Programie dostępnej w punktach sprzedaży Organizatora.
Ankieta musi być podpisana przez osobę przystępującą do programu.
3.2 Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.3 Organizator po akceptacji ankiety, wydaje uczestnikowi kartę klienta oznaczoną numerem identyfikacyjnym.
3.4 Uczestnik po przystąpieniu do programu wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail informujących o aktualnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.

0104Naliczanie punktow

4.1 Organizator za każdy zakup towarów objętych Programem dokonany w czasie trwania Programu w punktach sprzedaży wymienionych powyżej przyzna Uczestnikowi punkty, które następnie będą mogły zostać przez Uczestnika zamienione na nagrody.
Na przykład zakupy na kwotę 1000 PLN netto = dają 10 punktów.
Niewykorzystane punkty z bieżącej transakcji przechodzą do kolejnego rozliczenia.
4.2 Towary objęte programem są premiowane punktami według zasad:

punktacji dla hurtwoni i sklepów - 1 pkt. za każde wydane 100 złotych w Naszej Firmie [100 PLN],
punktacji dla warsztatów - 3 pkt za każde wydane 100 złotych w Naszej Firmie [100 PLN],
punktacji promocyjnej - wg odrębnych zasad określonych przez Organizatora.
4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia czasowo z Programu tych towarów, które będą objęte promocjami innego rodzaju niezwiązanymi z Programem, jak również do określenia towarów w ofercie promocyjnej, dla których obowiązywać będzie punktacja promocyjna.

4.4 W przypadku zwrotu towarów lub korekt powodujących zmniejszenie obrotu, za które uprzednio naliczono punkty, następuje odjęcie odpowiedniej liczby punktów z konta Uczestnika.
4.5 Punkty gromadzone w ramach Programu przez Uczestnika nie mogą być przekazywane osobom trzecim lub łączone z punktami innych Uczestników.
4.6 W przypadku zagubienia karty klienta, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora programu telefonicznie pod numerem tel. 32 35 99 240, 33 853 53 53 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: vipclub@bronowski.pl.

Daje to możliwość zablokowania konta klienta i dokonanie przelewu zgromadzonych punktów na nową kartę klienta.
4.7 Organizator w ramach programu przewiduje również loterię nagród rzeczowych, o której Uczestnik zostanie poinformowany za pomocą kampanii reklamowej prowadzonej w sieci hurtowni lub za pomocą wiadomości e-mail.
4.8 Organizator zastrzega sobie prawo do nie naliczania punktów w przypadku gdy uczestnik nie reguluje należności w terminie.
Wznowienie naliczania punktów nastąpi od momentu uregulowania należności.

0108Nagrody

5.1 Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi przez Organizatora najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia przyjęcia Dyspozycji. W wypadku zaistnienia szczególnych trudności termin ten może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż kolejne 14 dni roboczych.
O możliwości odbioru nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez pracownika Organizatora.
5.2 Przekazanie nagrody będzie możliwe po zapłaceniu przez uczestnika wszystkich faktur zgodnie z terminem płatności. 5.3 Przez przekazanie nagrody rzeczowej należy rozumieć zobowiązanie się Uczestnika Programu do nabycia określonej nagrody za 1 zł netto.

2506Odpowiedzialnosc Organizatora

6.1 Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wydania nagrody.
6.2 Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z prawdą wypełnienie ankiety.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak naliczenia punktów w przypadku braku dostępu do Internetu z przyczyn od niego niezależnych.

2806Czas trwania programu

7.1 Program rozpoczyna się 01.10.2012 i trwa do odwołania przez Organizatora na zasadach określonych w pkt. 7.2..
7.2 Program może być zawieszony lub zakończony przez Organizatora bez podania przyczyn. Organizator poinformuje o zakończeniu programu w materiałach reklamowych, punktach sprzedaży lub na stronie internetowej pod adresem www.vipclub.bronowski.pl na 30 dni przed datą zakończenia programu.
7.3 Uczestnikom przysługuje prawo wymiany zgromadzonych punktów na nagrody w terminie 90 dni od daty zakończenia programu.
Po upływie tego terminu przyznane punkty zostaną anulowane.

2506Postanowienia koncowe

8.1 Uczestnik Programu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie.
8.2 Uczestnik Programu może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. 8.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu.
8.4 Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Programu oraz Kodeksie Cywilnym. 8.5 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.